top of page
Greece.png

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΣΚΟΠΟΣ:

H  μεταμόρφωση των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης του βιομηχανικού τομέα, ώστε να καλύπτουν την ανάγκη για ψηφιακές δεξιότητες που να συμβαδίζουν με τις τεχνολογικές εξελίξεις του κλάδου.

ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟΧΟΣ:

Επιχειρηματίες & προσωπικό εταιριών, προσωπικό δημόσιων υπηρεσιών, πάροχοι επαγγελματικής εκπαιδεύσης και κατάρτισης (προσωπικό και εκπαιδευόμενοι), επαγγελματίες που στοχεύουν να επανεκπαιδευτούν ώστε να αποκτήσουν εξειδικευμένες δεξιότητες σχετικές με τη Βιομηχανία 4.0.

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ:

Ένα σύνολο δεξιοτήτων ψηφιακής εκπαίδευσης για βιομηχανίες 4.0., οδηγός σπουδών/πλαίσιο επαγγελματικής εκπαίδευσης στον κλάδο της βιομηχανίας, μελέτες περιπτώσεων βιομηχανίας 4.0., συστάσεις στρατηγικής.

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

Στόχοι του έργου είναι: Να ενισχύσει τους δεσμούς μεταξύ των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης και του κοινωνικοοικονομικού περιβάλλοντος, να αναπτύξει την πιο κατανοητή και στρατηγική χρήση Τεχνικών Συστημάτων, η εισαγωγή ΤΠΕ και Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πηγών στα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και στην εκπαίδευση ενηλίκων. Επίσης, η βελτίωση των συνθηκών εργασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δεδομένου του μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος στον κλάδο Κατασκευών/Παραγωγής, συνέργειες με ψηφιακές στρατηγικές που έχουν εφαρμοστεί στις χώρες των εμπλεκόμενων εταίρων, με στόχο την υιοθέτηση μιας στρατηγικής ψηφιακής ανάπτυξης για την προαγωγή της ψηφιακής μεταμόρφωσης. Δραστηριότητες: Έρευνα πεδίου σε εταιρίες του βιομηχανικού κλάδου, σχετικά με τα 5 στάδια παραγωγής. Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού σχετικά με την ψηφιοποίηση 4.0 παραγωγικών διαδικασιών. Εντοπισμός δεξιοτήτων γνώσεων και ικανοτήτων απαραίτων για χειριστές που εργάζονται σε οποιοδήποτε βιομηχανικό περιβάλλον αντιμετωπίζει την πρόκληση της ψηφιακής μεταμόρφωσης. Ανάπτυξη εκπαιδευτικών υλικών με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας πεδίου. Δοκιμαστική χρήση των εκπαιδευτικών υλικών. Σχεδιασμός ενός Εργαλείου Διαδικτυακής Αξιολόγησης.

ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΡΓΟΥ:

Τον Οκτώβριο του 2012, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα δημοσίευσε ένα κείμενο με τίτλο "Δυνατότερη Ευρωπαϊκή Βιομηχανία για Οικονομική Ανάκαμψη και Ανάπτυξη", το οποίο παρουσίασε στρατηγικές προετοιμασίας του εδάφους για τη Βιομηχανία του Μέλλοντος. Το κείμενο αυτό έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο ανθρώπινο κεφάλαιο και τις δεξιότητές του, ως κλειδί για την επιτυχία της βιομηχανικής στρατηγικής. Ανάμεσα στα υπάρχοντα προσόντα σε προγράμματα σπουδών, λίγα είναι αυτά τα οποία αντικατοπτρίζουν την αλλαγή αυτή και τις νέες δεξιότητες που χρειάζονται, ενώ σε κάποιες χώρες της Ένωσης, υπάρχει έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού με τα  προσόντα που χρειάζονται στον τομέα της βιομηχανίας. Ωστόσο, η ανάπτυξη του κλάδου είναι άμεσα συνδεδεμένη με την ύπαρξη κατάλληλα εκπαιδευμένου προσωπικού, ικανού να κατανοήσει όλες τις εξελίξεις που σχετίζονται με νέες τεχνολογίες και την ενσωμάτωσή τους στην παραγωγική διαδικασία. 

                                            

ΣΤΟΧΟΙ:

• Ανάπτυξη ενός ευέλικτου εκπαιδευτικού δρόμου που εστιάζει σε διατομεακές δεξιότητες απαραίτητες για την προσαρμογή των εργαζομένων σε νέα βιομηχανικά περιβάλλοντα, λαμβάνοντας υπόψη τις ψηφιακές αλλαγές.
• Σχεδιασμός ενός αναγνωρισμένου και τυποποιημένου συνόλου προσόντων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σύμφωνα με το μοντέλο ECVET, με σκοπό την διευκόλυνση της ελεύθερης μετακίνησης εργαζομένων.
• Προαγωγή της απασχολησιμότητας και της προσαρμοστικότητας των εργαζομένων στον τομέα, για τη διευκόλυνση της ανταπόκρισης τους στις ανάγκες της αγοράς ώστε να παραμείνουν ανταγωνιστικοί, και την υποστήριξη τεχνολογικών αλλαγών στις επιχειρήσεις.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ, ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:

Οι στόχοι αυτοί θα επιτευχθούν μέσω:
•  Πνευματικών Προϊόντων:
1. Ένα διαγνωστικο εργαλείο για την αξιολόγηση του επιπέδου επιχειρήσεων ως προς τη Βιομηχανία 4.0., και μια μελέτη μεθόδων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων που ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες τωνεπιχειρήσεων
2. Δεξαμενή δεξιοτήτων (μεταβιβάσιμων)
3.  Ένα εργαλείο για τη διαδικτυακή αξιολόγηση τωνγνώσεων και ικανοτήτων τωνεργαζομένων
4. Ανάπτυξη μιας εφαρμογής για κινητά, αποτελούμενη από 100 εκπαιδευτικές μικρές ενότητες
5. Ένα εργαλείο 'immersive reality' για εκπαίδευτικούς σκοπούς


• Μαθησιακές Δραστηριότητες:


1. Κατά τη διάρκεια 3 ημερών, 2 εκπαιδευτές από την κάθε χώρα θα εκπαιδευτούν στη χρήση των εργαλείων που θα αναπτυχθούν στα πλαίσια του προγράμματος


2. Μια εκδήλωση για την επικοινωνία των αποτελεσμάτων του έργου, διοργανωμένη σε κάθε μια από τις συμμετέχουσες χώρες, το 2020

ΕΤΑΙΡΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

GIP-FCIP, Νορμανδία: Το GIP-FCIP της Νορμανδίας συμμετέχει στον καθορισμό και την εφαρμογή  πολιτικών της εκπαιδευτικής αρχής στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης, σε συνεργασία με τους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς. Όσον αφορά την αποστολή της σχετικά με τη συνεχιζόμενη κατάρτιση των ενηλίκων, η GIP-FCIP  διεξάγει, συντονίζει και υποκινεί στρατηγικές σε διάφορους οικονομικούς τομείς σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο μέσω του δικτύου GRETA.Το δίκτυο GRETA, που υπάγεται στην εκπαιδευτική αρχή της Καν και της Ρουέν, απαρτίζεται από 7 διαφορετικές οργανώσεις που εκπροσωπούν περίπου 300 πανεπιστημιουπόλεις, ενώ εκπαίδευσε περισσότερους από 25.000 εκπαιδευόμενους το 2017. Οι εκπαιδευόμενοι αυτοί παρακολούθησαν βραχυπρόθεσμες εκπαιδεύσεις / ενότητες, δράσεις κατάρτισης σχετικά με την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη, καθώς και μακροχρόνιες εκπαιδεύσεις που οδηγούν σε πιστοποιήσεις και διπλώματα. Το GIP FCIP αποτελεί τμήμα της έδρας της κρατικής εκπαίδευσης στη Νορμανδία. Παρέχει τη δυνατότητα σε δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα, αρχικής ή συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, να αναπτύξουν έργα και  να σχεδιάσουν παιδαγωγικό υλικό.

36,6 Competence Centre: To 36,6 Competence Centre είναι ένα θεσμικό όργανο που συγκεντρώνει επαγγελματίες από πολλούς τομείς, δημιουργώντας μια διεπιστημονική Ζώνη Εμπειρογνωμόνων για την τοπική ανάπτυξη μέσω της διεθνούς ανταλλαγής εμπειριών. Ιδρύθηκε το 2011 από επαγγελματίες με ακαδημαϊκό υπόβαθρο και εμπειρία σε ευρωπαϊκά προγράμματα από το 1999. Παρέχουμε μη- τυπική εκπαίδευση καθώς και καθοδήγηση/συμβουλευτική υποστήριξη σε πολλές ομάδες-στόχους.
Δραστηριότητες που εκτελούνται από το  Competence Centre 36.6:
• Ανάπτυξη λύσεων ηλεκτρονικής μάθησης
 VLE (Εικονικό περιβάλλον εκμάθησης) που καλύπτει:  ανάπτυξη εκπαιδευτικού περιεχομένου και προσαρμογή


 (εργαλεία δημιουργίας: Captivate, Articulate Storyline, iSpring, iseazy), παραγωγή εκπαιδευτικών ταινιών, πλαίσια ηλεκτρονικής μάθησης και επικοινωνίας, εργαλεία λεξιλογίου (Moodle, MOOC, Joomla, Edmodo, Quizlet).


• Επαγγελματική καθοδήγηση, συμβουλευτική, προγύμναση (άδεια ICC-International Coaching Community license)
• Εκπαιδευτικά σεμινάρια, σεμινάρια, συνέδρια
• Δημοσιεύσεις με τον πολωνικό οργανισμό Erasmus + στο ECVET
• Έρευνα και ανάλυση
• Διαχείριση και αξιολόγηση του έργου
• Δικτύωση, διάδοση αποτελεσμάτων
• Διεξαγωγή ημερίδων κοινωνικών δεξιοτήτων και χειραφέτησης
• Μαθήματα αλφαβητισμού και αριθμητικής για ενήλικες
• Παροχή προγραμμάτων πρακτικής άσκησης
• Διεξαγωγή εκστρατειών οικολογικής ευαισθητοποίησης
• Ομάδα εμπειρογνωμόνων για την ECORYS στην Πολωνία


Πρόσφατα έχουμε εστιάσει στα ακόλουθα θέματα: αστικό εμπόριο  μικρής κλίμακας , μετανάστες και πρόσφυγες, μονογονεϊκές οικογένειες, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, χημική βιομηχανία, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αγορά εργασίας, παρακολούθηση των αποτελεσμάτων των δικαιούχων, βιομηχανία φιλοξενίας, βασικές δεξιότητες  (αριθμητική, αλφαβητισμός),  ευρωπαϊκή λογοτεχνία,  προώθηση των επιστημονικών θεμάτων,  τομέας των οδηγών φορτηγών, μέθοδος 'guerilla' στην εκμάθηση γλωσσών,  ισότητα των φύλων, χρήση του δράματος στην εκπαίδευση ενηλίκων,  πολυγλωσσικές στρατηγικές και τα εργαλεία για τους εκπαιδευτικούς για την προώθηση της συμμετοχικής εκπαίδευσης,  κυκλική οικονομία, βιομηχανία 4.0., μεθοδολογία αξιολόγησης με βάση την ΤΠΕ για την αξιολόγηση του κοινωνικού αντικτύπου της κατάρτισης που συνδέεται με την εργασία, εθισμός στα κοινωνικά δίκτυα,  ένταξη  ατόμων με αναπηρίες στην αγορά εργασίας,  υποστήριξη κοινοτήτων ατόμων με άνοια και Alzhaimer, γλώσσες και λεξικά μεταναστών, επαγγελματική προετοιμασία των νέων με μεταναστευτικό υπόβαθρο , οπτικοακουστική επικοινωνία.

H EXELIA ΕΕ είναι μια εταιρία στην Ελλάδα, με έμπειρο προσωπικό και μακροχρόνια παρουσία στο χώρο της εκπαίδευσης σε κοινωνικές δεξιότητες, καθώς και με μια σχετικά πιο πρόσφατη παρουσία ως ανώνυμη εταιρία με αντικείμενο το σχεδιασμό και την ανάπτυξη εκπαιδευτικών παιχνιδιών για την προσφορά επαγγελματικής κατάρτισης σε κοινωνικές δεξιότητες μέσω καινοτόμων τεχνολογιών και την εκμάθηση μέσω παιχνιδιού. Η EXELIA ειδικεύεται στη χρήση ICT ως παράγοντα ενεργοποίησης της καινοτομίας στην εκπαίδευση, αναπτύσσοντας προηγμένο εκπαιδευτικό λογισμικό και υλικό όπως MOOCs, Open Educational Resources (OERs) και παιδαγωγικές μεθόδους με βάση το παιχνίδι.

Το πεδίο δράσης της EXELIA περιλαμβάνει επίσης την εφαρμογή και διαχείριση ερευνητικών δραστηριοτήτων, την ανάπτυξη τεχνογνωσίας και μεθοδολογιών για την διαχείριση έργων έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και την παροχή υπηρεσιών με στόχο τη βελτίωση των δυνατοτήτων έρευνας στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Η EXELIA συνεργάζεται με μεγάλους τηλεπικοινωνιακούς και τραπεζικούς οργανισμούς στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ιδιωτικούς και δημόσιους), αναπτύσσοντας καινοτόμες και ειδικά σχεδιασμένες πειραματικές υπηρεσίες και εφαρμογές.

Η αποστολή της EXELIA περιλαμβάνει την αναζήτηση της καινοτομίας και την εδραίωση νέων μεθοδολογιών, τη βελτίωση του εκπαιδευτικού κεφαλαίου της οργάνωσης-πελάτη προς ένα βιώσιμο τρόπο (π.χ. ανάπτυξη επαναχρησιμοποιούμενων υλικών όπως προσαρμόσιμα παιχνίδια), καθώς και την ποιοτική υποστήριξη προϊόντων και υπηρεσιών που παρέχονται από τον πελάτη. Το εργατικό δυναμικό και τα μέλη της EXELIA αποτελούν μια διεπιστημονική ομάδα ερευνητών, εκπαιδευτών, επαγγελματιών ICT, συμβούλων, καθώς και διοικητικών και διαχειριστικών στελεχών.
 

Η PRODEO υποστηρίζει εταιρείες σε όλους τους βιομηχανικούς τομείς στην ψηφιακή τους μεταμόρφωση, χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα ψηφιακά εργαλεία. Για το σκοπό αυτό, η PRODEO αναπτύσσει προηγμένες ψηφιακές τεχνικές για την εξυπηρέτηση των άμεσων αναγκών των χώρων παραγωγής. Η PRODEO αναδεικνύει τα ψηφιακά έργα και ανταποκρίνεται γρήγορα στις ανάγκες των λειτουργικών ομάδων του κατασκευαστή.
Η ψηφιοποίηση των χώρων παραγωγής δημιουργεί νέα δυναμική και χρήσεις, οι επιπτώσεις των οποίων παραμένουν σχετικά υποτιμημένες.


Ο ψηφιακός μετασχηματισμός επιτρέπει στους κατασκευαστές να αυξήσουν την επιχειρησιακή απόδοση, να επανεξετάσουν τα επιχειρηματικά μοντέλα, να βελτιώσουν την εμπειρία των χρηστών και να εισαγάγουν νέα προϊόντα ή υπηρεσίες.


Η PRODEO προσφέρει δώδεκα προϊόντα σχεδιασμένα για να ικανοποιούν τις διαφορετικές ανάγκες των κατασκευαστών, όπως εργαλεία λογισμικού για  διαχείριση, ρευστοποίηση της αλυσίδας εφοδιασμού, αναγνώριση της γεωμετρικής συμμόρφωσης των τελικών προϊόντων κλπ.


Γεννημένη στη Νορμανδία, η PRODEO φιλοδοξεί να γίνει το γαλλικό σημείο αναφοράς για την ψηφιοποίηση της βιομηχανίας.

Η Omnia, η Κοινή Αρχή Εκπαίδευσης στην Περιφέρεια Espoo, είναι ένας πολυτομεακός φορέας παροχής εκπαίδευσης που προσφέρει ανώτερη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, καθώς και μαθητειακή κατάρτιση για νέους και ενήλικες, γενική ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, εκπαίδευση σε εργαστήρια νέων καθώς και  μαθήματα μη τυπικής εκπαίδευσης.


Η Omnia προσφέρει την ευελιξία συνδυασμού δραστηριοτήτων μελέτης και ψυχαγωγίας σε σημαντικές έννοιες, για διαφορετικούς μαθητές όλων των ηλικιών, ενώ διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης σε περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο μέσω των μεγάλων δικτύων εταίρων της.

Η Omnia ανήκει στους δήμους Espoo, Kauniainen και Kirkkonummi, και έχει περίπου 40.000 μαθητές και 860 επαγγελματίες που εργάζονται μαζί τους σε διάφορες εργασίες.

Το InnoOmnia είναι ένα ενεργό περιφερειακό κέντρο καινοτομίας και ανάπτυξης που παρέχει υπηρεσίες για την επαγγελματική ζωή και για επιχειρηματίες, καινοτόμες λύσεις μάθησης και αναπτυξιακά προγράμματα σε συνεργασία με φοιτητές, εκπαιδευτικούς και τα μεγάλα δίκτυα συνεργατών του.

Η Ομάδα Ψηφιακών Λύσεων Λειτουργίας λειτουργεί ως ομάδα υποστήριξης για όλο το προσωπικό της Omnia στο να κάνει το ψηφιακό άλμα, και να ασχοληθεί με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων στο πλαίσιο της διδασκαλίας. Η ομάδα αποτελείται από εμπειρογνώμονες ψηφιακής μάθησης που συμμετέχουν σε διάφορα εθνικά και διεθνή προγράμματα που στοχεύουν στην ανάπτυξη νέων μαθησιακών λύσεων, τα οποία εστιάζουν στην αποτελεσματική παιδαγωγική χρήση των ΤΠΕ ως μέρος , π.χ. της μάθησης μέσω εργασίας, μεταφέροντας τη μάθηση στον κόσμο της εργασίας, και καταφεύγοντας σε επιχειρηματικούς τρόπους διδασκαλίας. Η επιχειρηματικότητα και η απασχόληση είναι βασικά θέματα που ευθυγραμμίζουν όλες τις αναπτυξιακές δραστηριότητες της InnoOmnia και της ομάδας Ψηφιακών Λύσεων Λειτουργίας.

Κολλέγιο Clyde της Γλασκώβης

 

Το Glasgow Clyde College είναι ένα κολέγιο πολλαπλών πανεπιστημιουπόλεων με τρεις τοποθεσίες που βρίσκονται στη Γλασκώβη (δυτικά, βορειοδυτικά και νότια) και δυτικά της Σκωτίας. Ένα από τα μεγαλύτερα ιδρύματα επιμόρφωσης της Σκωτίας, το Σώμα δημιουργήθηκε τον Αύγουστο του 2013 μετά τη συγχώνευση των 3 σχολών της Γλασκώβης.

 

Anniesland, Cardonald και Langside. Το κολέγιο φιλοξενεί πάνω από 17.000 σπουδαστές πλήρους φοίτησης και πάνω από 8.000 σπουδαστές μερικής φοίτησης, ο στόχος μας είναι να βοηθήσουμε τους μαθητές και τους μαθητές να επιτύχουν περισσότερες και ανοιχτές πόρτες στην απασχόληση. Το κολλέγιο έχει πολυετή βιομηχανική εμπειρία και παρέχει εξαιρετικά πρότυπα διδασκαλίας, που παρέχονται σε σύγχρονες εγκαταστάσεις σε 4 Σχολές, συμπεριλαμβανομένων των Μηχανικών Υπολογιστών και Περιβάλλοντος Κατασκευής. Πρόσβαση και συνεχιζόμενη μάθηση. Δημιουργική και πολιτιστική βιομηχανική βιομηχανία, επιχειρηματική ανάπτυξη και χρηματοδότηση. Υγεία και ευεξία; Ανθρωπιστικές επιστήμες και γενική εκπαίδευση. Έχουμε 1000+ προσωπικό. Το Glasgow Clyde παρέχει ένα πλήρες πρόγραμμα Σύγχρονης Μαθητείας που υποστηρίζει περίπου 100 τοπικούς εργοδότες στον τομέα της Μηχανικής.

 

Της ενέργειας και του ψηφιακού τομέα που συνεργάζονται με τις τοπικές, εθνικές και διεθνείς εταιρείες μας όπως οι Rolls Royce, BES Systems, Aggreko και πλήθος μικρότερων βιομηχανικών εργοδοτών. Το Glasgow Clyde College με τη συνεργασία του με την SCQF και την SQA αποτελεί μέρος της ομάδας που προωθεί την LLL και θα χρησιμοποιήσει επαφές με αυτούς τους οργανισμούς για να ενισχύσει το έργο και να αναπτύξει μια βέλτιστη πρακτική μαζί με το πλαίσιο εκπαίδευσης και αναφοράς για τις ανάγκες της αγοράς. Έχουμε αναπτύξει πάνω από 3000 προγράμματα παράδοσης VLE στην πλατφόρμα Moodle 2 και μέσω της νέας εργασίας VLE 4.0 Digital Training and Partnership, μπορούμε να προσεγγίσουμε ένα ευρύτερο κοινό από βιομηχανικές εταιρείες και εκπαιδευόμενους στον ευρύτερο τομέα της Μηχανικής.

bottom of page